Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van “Het DansLoket” (KvKnr 65137825), hierna aangeduid als opdrachtnemer.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die wordt gesloten met Het DansLoket.

Algemeen

 • Opdrachtgever zal zorgen voor een lege zaal/ruimte waarin alle deelnemers voldoende bewegingsruimte zullen hebben.
 • Opdrachtgever zal zorgen voor stroomvoorziening in de ruimte(s) waarin de workshop(s) plaatsvindt/plaatsvinden.
 • Deelnemers dienen zich gedurende hun verblijf te houden aan de huisregels evenals de aanwijzingen die gegeven worden door de leiding. Indien men zich hier niet aan houdt kan de toegang geweigerd worden.

Betalingen

 • Opdrachtgever zal aan Het DansLoket de gemaakte reiskosten buiten de eigen woonplaats voldoen. Deze worden gefixeerd op € 0,19 per voor opdrachtnemer gereden kilometer.
 • De factuur, opgesteld door Het DansLoket en conform hetgeen wat overeengekomen is tussen opdrachtgever en Het DansLoket, zal worden verzonden door Het DansLoket na opdracht, tenzij anders overeengekomen. Betaling zal plaatsvinden door opdrachtgever binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur.
 • Mocht de factuur niet binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur zijn voldaan, dan krijgt de opdrachtgever een herinnering met nogmaals 14 dagen. Wordt er niet binnen het termijn van 30 dagen betaald, dan heeft Het DansLoket het recht om het verschuldigde bedrag met minimaal 40 EUR te verhogen.

Annulering

 • Indien door overmacht of ziekte van de opdrachtnemer de werkzaamheden niet kunnen doorgaan is de opdrachtnemer niet verschuldigd op dit moment de opdracht uit te voeren. Er wordt dan gezocht naar een nieuwe datum waarop de opdracht kan plaats vinden.
 • De opdrachtgever kan de opdracht kosteloos en zonder opgaaf van reden tot 7 dagen voor het eerder overeengekomen tijdstip van de opdracht annuleren/verplaatsen. Dit dient schriftelijk of telefonisch te gebeuren.
 • De opdrachtgever kan de opdracht niet meer annuleren/verplaatsen binnen 7 dagen voor het eerder overeengekomen tijdstip van de opdracht. Indien de opdracht toch wordt geannuleerd/verplaatst binnen 7 dagen, dan zal het gehele bedrag conform hetgeen wat overeengekomen is tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in rekening worden gebracht.

Aansprakelijkheid

 • Deelnemen aan activiteiten verzorgt door Het DansLoket zijn geheel op eigen risico. De leiding van Het DansLoket is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enige aard als gevolg van verblijf/activiteiten tijdens en rondom de les.
 • Het DansLoket is niet aansprakelijk voor diefstal. Gedupeerde(n) dient/dienen zelf aangifte te doen. Het DansLoket stelt het wel zeer op prijs wanneer de diefstal wordt gemeld, zodat er gepaste actie kan worden ondernomen.