Privacyverklaring

Privacysverklaring

Het DansLoket is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Het DansLoket persoonsgegevens verwerkt van de bezoekers van onze website.

  • Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
  • Het DansLoket verkoopt uw persoonlijke gegevens niet aan derden.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens.
In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt Het DansLoket persoonsgegevens van u. Wanneer u contact heeft met Het DansLoket. Dit contact kan telefonisch zijn, maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert, het contactformulier invult of ons via social media benadert.

  •  Je telefoonnummer word opgeslagen op de laptop van het management. Op deze manier kan er via WhatsApp, SMS of door bellen informatie en last-minute veranderingen worden doorgegeven.
  • E-mail adressen worden opgeslagen op de laptop van het management. Om via e-mail te kunnen communiceren met de klant.

Foto/video protocol

Het DansLoket maakt foto’s en-of video waarop deelnemers mogelijk gedeeltelijk herkenbaar zijn afgebeeld. Deze foto’s / video worden onder meer gebruikt voor websites en social media. Voor het maken en publiceren van (portret)foto’s/video gelden wettelijke bepalingen. Voor het gebruik van foto’s /video (en andere persoonsgegevens) op internet geldt bovendien de privacywetgeving (AVG).

Het DansLoket probeert zich ten alle tijden te houden aan haar wettelijke verplichtingen. Soms is het in de regel niet mogelijk iedereen individueel van te voren om toestemming te vragen voor publicatie, omdat niet altijd van te voren bekend is welke deelnemers deel nemen aan de activiteiten. Er zal dan als algemene mededeling aan de aanwezigen vóór aanvang van een evenement of activiteit worden toegelicht dat er foto’s en-of video’s worden gemaakt. Het DansLoket gaat echter zorgvuldig om met de belangen van afgebeelde personen. Mocht een deelnemer, ouder van een kind desondanks bezwaar hebben tegen het gebruik van een bepaalde foto, dan zal deze op diens verzoek zo snel mogelijk worden verwijderd. Een e-mail is hiervoor voldoende. 

Wijzigingen.
Het DansLoket behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht.